Algemene
voorwaarden

Begeleiding geven en begeleiding krijgen is voor beide partijen niet vrijblijvend en schept naast de persoonlijke betrokkenheid een zakelijke relatie met elkaar.

Om misverstanden te voorkomen heeft Pallavi de algemene voorwaarden op papier gezet zodat beide partners in de overeenkomst die zij met elkaar aangaan weten waar ze aan toe zijn en alles soepel kan verlopen.

Een overeenkomst (betreffende 1 of meerdere diensten zoals vermeld op de website van Pallavi) komt tot stand op het moment dat een door de klant aangevraagde afspraak mondeling en/of schriftelijk bevestigd is door Pallavi. Overeenkomsten worden voor een bepaalde tijd aangegaan, zoals in de overeenkomst vermeld.

In principe wordt door Pallavi met alle weersomstandigheden gewerkt. Er kan binnen een traject ook een theorie-, massage- of zitles op de bal gepland worden, die in onderling overleg plaats kan vinden wanneer de weersomstandigheden te slecht zijn om buiten te werken.

Pallavi hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van Pallavi wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld.

Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend. Betaling vindt plaats in contanten tijdens de les, dan wel door overmaking vooraf van het verschuldigde bedrag op een door Pallavi aangegeven bankrekeningnummer.

Bij annulering door de klant zullen tot 3 dagen voor aanvang van een geplande afspraak geen kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering door de klant 3 dagen voor aanvang van een overeenkomst zal 25% van het betreffende tarief in rekening worden gebracht. Bij annulering 2 dagen voor aanvang van een overeenkomst zal 50% van het betreffende tarief in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een overeenkomst zal het betreffende tarief volledig in rekening worden gebracht.

Het is wel mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden of indien mogelijk(!) zijdens Pallavi, de afspraak te verzetten naar een ander tijdstip diezelfde week.

Pallavi heeft het recht om – zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn – een overeenkomst te annuleren ingeval van ziekte of overmacht.

De klant is jegens Pallavi aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder inbegrepen zijn paard, welke op het aan Pallavi beschikbaar gestelde privéterrein in Soest verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade . Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het betreffende terrein verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

Pallavi is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op het terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Pallavi aangeboden diensten en of materialen.

Pallavi is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van Pallavi.

Pallavi is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens Pallavi, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Pallavi dient te worden betracht.

Indien er sprake is van rijles, is ten alle tijden een veiligheidshelm alsmede geschikte rijkleding verplicht. Pallavi is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens Pallavi.

Pallavi is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

De aansprakelijkheid van Pallavi voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Pallavi zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Bij het meebrengen van een paard dient deze reeds ingeënt en ontwormt te zijn en vrij van besmettelijke ziektes.

Indien een paard van een klant bij verblijf op locatie in Soest verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de klant, door de dierenarts van de klant. In situaties van nood is Pallavi zelfstandig bevoegd om de dierenarts van de klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts niet beschikbaar, dan is Pallavi bevoegd de hulp van een andere dierenarts in te roepen. Of er sprake is van een noodgeval, is ter beoordeling van Pallavi. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn ten alle tijden voor rekening van de klant.

Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald in overleg met Pallavi en op de plaats die Pallavi daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto’s, trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het beschikbaar gestelde terrein. Alle trailers en overige vervoersmiddelen van de klant die op het werkterrein van Pallavi verblijven, staan daar voor rekening en risico van de klant. De klant dient zelf voor verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor eventuele passende beveiligingsmaatregelen, zoals een disselslot en dergelijke.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Pallavi binnen 2 weken nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest.

Pallavi behandelt uw emailadressen en persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit voor levering van de diensten noodzakelijk is.

Als u gegevens aan Pallavi verstrekt, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een nieuwsbrief, bij het maken van een afspraak en dergelijke, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Het bestand waarin uw inschrijvingen zijn opgenomen, wordt ook gebruikt om u (persoonlijke) aanbiedingen te doen of u het laatste nieuws te bezorgen, tenzij u duidelijk aangeeft daartegen bezwaar te hebben.

Als u Pallavi een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de site te publiceren, geeft u ons daarmee het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.

De informatie op deze site wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor deze algemene voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op de andere services die via de site worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de site worden vermeld.

Pallavi is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites waarvan zich op deze site mogelijk een link bevindt.

<<<